Apel Fundacji „Rodzice szkole”

Rodzice uczniów, dyrektorzy szkół, nauczyciele
Szanowni Państwo,
sytuacja wywołana pandemią wirusa Covid 19 radykalnie zmieniła zasady funkcjonowania polskich szkół i postawiła przed całym systemem oświaty nowe wyzwania. Osobiście uważam, że wiosną ubiegłego roku w nietypowej sytuacji wprowadzenia nauczania on-line dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy administracji oświatowej zdali egzamin. Niestety w nowym roku szkolnym po dwóch miesiącach nauczania w formie tradycyjnej/stacjonarnej władze państwowe były zmuszone do wprowadzenia nauczania on-line w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Fundacja ”Rodzice Szkole” w trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli w pełni to rozwiązanie akceptuje. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich rodziców o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń i zdecydowane chronienie swoich dzieci przed ich naruszaniem. Uwzględniając powyższe uważamy, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej jakiekolwiek świętowanie tzw. „tęczowego piątku” nie powinno mieć miejsca. Za szczególnie szkodliwe uznaje m y zachęcanie uczniów do wyjścia w dniu 30 października br. w przestrzeń publiczną. Brak odpowiedzialności inicjatorów tego typu apeli, tym bardziej nakłada na nas rodziców obowiązek aktywnego sprzeciwienia się działaniom zagrażającym zdrowiu i życiu nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Informacja

Szanowni Państwo Rodzice,
uprzejmie informujemy, że z przyczyn zagrożenia epidemicznego spotkania wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów, organizowane są w formie zdalnej w terminie podanym w harmonogramie pracy rady pedagogicznej – 28.10.2020 r. poprzez platformę MS Teams (login i hasło ucznia).

Decyzją przewodniczącego Rady Rodziców Pana Bohdana Roszkowskiego, spotkanie Prezydium zostaje odwołane. W sprawach ważnych prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny ze szkołą.
Łączymy wyrazy szacunku
Dyrekcja Szkoły

Komunikat

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
w związku ze stwierdzeniem kolejnego zakażenia u ucznia klasy 2 a, decyzją Sanepid-u przedłużono kwarantannę dla całych rodzin uczniów klasy 2 a do 25.10.2020 r.
Bardzo proszę w imieniu służb sanitarnych o uwzględnienie przedłużonego terminu w składanych oświadczeniach.
Serdecznie pozdrawiam, życzę dużo zdrowia i cierpliwości.
Ewa Budziach – dyrektor szkoły

Informacja

Ze względu na zwiększone zagrożenie epidemiczne konsultacje stacjonarne dyrekcji szkoły zostają zawieszone. W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mailowy:
– dyrektor@lo1.szczecin.pl
– lo1szczecin@wp.pl
lub telefoniczny (+48 91) 48 41 872 w środy i czwartki w godz. 14.00 – 15.00

Komunikat epidemiczny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 w klasie II A, uczniowie tej klasy podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239) w terminie od 14.10.2020 r. Do 23.10.2020 r.
Zgodnie z 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758 ze zm.), uczeń poddany obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, odbywa ją w terminie wskazanym z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny ucznia zobowiązany jest poinformować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z uczniem. Informacje te należy przekazać na adres email: kwarantanna@psse.szczecin.pl.( formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W temacie e-maila proszę wpisać: I LO, klasa, imię i nazwisko ucznia.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej postanowi inaczej.