Opis bibliograficzny

Bibliografia załącznikowa

Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniających zadania informacyjne

Bibliografia podmiotu – spis wszystkich dokumentów poddawanych analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne.

Bibliografia przedmiotu (załącznikowa) – spis wszystkich dokumentów krytyczno-literackich, książek, czasopism, artykułów, publikacji z internetu, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach.

Np. przy temacie „Motyw tańca śmierci w literaturze” literaturą podmiotu będzie „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, natomiast literaturą przedmiotu „Słownik mitów i symboli” Władysława Kopalińskiego.

Ogólne zasady sporządzania bibliografii

 • Bibliografię należy umieszczać na końcu pracy.

 • Nie wszystkie elementy opisu bibliograficznego podajemy w bibliografii

 • Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno numerowane.

 • W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, tytułach i pełnionych funkcjach.

 • Imię autora można skracać, zwłaszcza jeśli jest on osobą znaną.

 • Jeśli autorów jest dwóch lub trzech, należy podać ich nazwiska i imiona, oddzielając je przecinkami.

 • Jeśli autor nie jest znany lub autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu.

 • Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem.

 • Tytuły książek podaje się bez cudzysłowów. Jedynym elementem, który umieszczamy w cudzysłowie, jest tytuł czasopisma.

 • Można stosować wyróżnianie graficzne, np. tytuł pismem pogrubionym lub kursywą.

 • Jeśli jest to wydanie pierwsze lub nie ma informacji o wydaniu – element ten pomija się. Informacje o kolejnych wydaniach należy skracać – np. wyd. 3 popr. i uzup.

 • Nazwa wydawcy i miejsce wydania nie jest obowiązkowe. Nazwę znanego wydawcy można skracać, np. WSiP.

 • Wszystkie dane do opisu należy przyjmować z karty tytułowej książki. W przypadku dokumentów dźwiękowych z etykiety.

 • Należy podawać rok wydania i numer ISBN – International Standard Book Number. Książki wydane przed rokiem 1978 tego numeru nie posiadają.

 • Poszczególne elementy przedziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym (kropka, przecinek, średnik). Wybrane znaki należy stosować konsekwentnie!

Opis bibliograficzny książki

Czcionką pogrubioną zaznaczono elementy obowiązkowe:

Nazwisko i imię autora, tytuł. Wydanie. Miejsce wydania, nazwa wydawcy, rok wydania. Nr ISBN.

1. przykład – 1. wersja:

Słowacki Juliusz, Kordian. Wyd. 4. Warszawa, PIW, 1982. ISBN 83-06-00578-3.


 2 wersja – inne znaki interpunkcyjne (przecinki):

Słowacki Juliusz, Kordian, wyd. 4, Warszawa, PIW, 1982, ISBN 83-00578-3.


3 wersja – inna wersja opisu tego samego utworu:

Słowacki Juliusz: Kordian. Wyd. 4. Warszawa: PIW. 1982. ISBN 83-00578-3.


Kolejne przykłady opisów bibliograficznych będą podawane zgodnie z 1. wersją opisu.

2. przykład opisu bibliograficznego książki:

Glosariusz od Młodej Polski do współczesności, Red. Tadeusz Patrzałek. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. ISBN 83-04-03936-2.


Opis fragmentu (rozdziału) książki (gdy jest jeden autor):

Borowy Wacław, O Norwidzie. Warszawa, PIW, 1960. Główne motywy poezji Norwida,

s. 25-57.


Opis rozdziału książki (pracy zbiorowej):

Borowski Andrzej, Barok, w: Okresy literackie, Red. Jan Majda. Wyd. 3. Warszawa, WSiP, 1988. ISBN 83-02-00452-9, s. 98 – 133.

 Opis bibliograficzny czasopisma

 • Artykuł w czasopiśmie

Elementy obowiązkowe:

Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, nr czasopisma,

nr strony.

Przykład:

Butenko Krzysztof, Uczeni inaczej. „Polityka” 2008, nr 48, s. 24-25.

 • Recenzja w czasopiśmie

Elementy obowiązkowe:

Nazwisko i imię autora książki recenzowanej, tytuł książki. Miejsce wydania, rok wydania. Rec. Imię i nazwisko recenzenta, tytuł recenzji. „Tytuł czasopisma” rok, nr czasopisma, nr strony.

Przykład:

Inglot Jacek, Porwanie Sabinek. Kraków 2008. Rec. Marta Miziuro, Dla wszystkich, czyli dla nikogo. „Nowe Książki” 2008, nr 8, str. 22-23.

 • Wywiad w czasopiśmie

Elementy obowiązkowe:

Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad, tytuł wywiadu. Rozmowę przeprowadził Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. „Tytuł czasopisma” rok, nr czasopisma, nr strony.

Przykład:

Crowlay John, Aż w końcu stajesz się królem. Rozmowę przeprowadził Konrad Walewski. „Nowe Książki” 2008, nr 8, str. 4-8.

Opis innych dokumentów

Elementy obowiązkowe

Autor, tytuł (w formie występującej w źródle), typ nośnika – podany w nawiasie kwadratowym np. [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka], Wydanie (wersja). Miejsce wydania, wydawca, data wydania. Data aktualizacji. Data dostępu (podana w nawiasie kwadratowym dla dokumentów on line). Warunki dostępu – dla dokumentów on line, nr ISBN.

 • Opis książki elektronicznej

Przykład

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość [CD-ROM]. Kraków, Znak, Radio Kraków, 2005.

 • Opis artykułu z czasopisma elektronicznego

Przykład:

Zaraska Marta, Pożycz tankowiec, w: „Polityka” [online]. 29.11.2008 [dostęp 30.11.2008]. Dostępny w Internecie: <http://polityka.pl/pozycz-tankowiec/Lead 33,274572,18/>

 • Opis ze strony internetowej

Przykład:

Punpur Marcin, Mit romantycznej miłości [online]. 13.11.2008. Data aktualizacji 14.11.2008. [dostęp 8.12.2008]. Dostępny w Internecie : <http://www.racjonalista.pl/ kk.php/s,6189>

 • Opis filmu

Przykład:

Wajda Andrzej reż., Wesele [kaseta video]. Łódź, Star-System, 1992.

 Opracowano na podstawie:

 1. Bibliografia załącznikowa. Dostępny w Internecie: <http://www.gizycko.pl/lo2/biblioteka/bibliografia/htm>.

 2. Bibliografia załącznikowa i przypisy. „Biblioteka w Szkole” 2004, nr 11, str. 26-27.

 3. Bibliografia załącznikowa – nowe normy. Dostępny w Internecie: <http://bibliteka.wodip.opole.pl/bibliogr.htm>.