Projekt „Sui palchi di scuola”

ZAŁOŻENIA PROJEKTU ERASMUS PLUS

Projekt
ma na celu promowanie kształtowania młodego człowieka w zakresie jego tożsamości i przynależności do Europy za pomocą dialogu międzykulturowego wśród młodzieży dotyczącego dziedzictwa teatralnego, korzeni cywilizacji  stanowiących punkt styczności dla mieszkańców całej Europy.

Na deskach teatru szkolnego stanie się przyczynkiem do wymiany praktyk w edukacji teatralnej, rozwojem innowacyjnych metod nauczania oraz dzielenia się wrażliwością pedagogiczną w tej materii wśród partnerów projektowych.

Konkretne cele projektu
określone w ramach strategicznych projektów „Edukacja i szkolenia 2020” i Erasmus +:

 • współpraca sześciu europejskich liceów partnerskich,
 • oferowanie możliwości zdobywania wiedzy i rozwoju osobistego dzięki mobilnościom,
 • promowanie dynamicznych działań wspólnego zdobywania umiejętności z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz doświadczeń renomowanych aktorów i reżyserów,
 • zachęcanie do poprawiania lub zdobywania umiejętności i kompetencji w posługiwaniu się językami obcymi
 • promowanie wielojęzyczności jako opcję kulturową pozwalającą nawiązywać relacje przyjacielskie i partnerskie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej,
 • korzystanie z profesjonalnych konsultacji teatralnych z ekspertami i operatorami artystycznymi teatru w celu podniesienia standardu w szkolnych kołach teatralnych, w których szlifuje swoje umiejętności młodzież w wieku od 15 do 19 lat (ok. 500 w ciągu 3 lat projektu). Uczniowie uczęszczają do klas teatralnych uwzględnionych w programie nauczania, kół teatralnych popołudniowych oraz warsztatów teatralnych poza szkoła.
 • Zaangażowanie kadry nauczycielskiej do udziału w projekcie – nauczyciele nauk humanistycznych, języków obcych oraz przeszkolonych w zakresie sztuki teatralnej (ok. 60 w ciągu 3 lat projektu). Wezmą oni udział w przygotowaniu licznych lokalnych wydarzeń, o w mobilnościach oraz rozliczeniach finansowych projektu.

Działania:

będą oparte na trzech kluczowych tematach obowiązujących podczas trzech lat trwania projektu czyli :

1.Teatr jako poszukiwanie własnego ja,

2. Polityczna funkcja teatru,

3. „Inny” – problem uchodźców

 • Realizacja działań zaangażuje 6 grup teatralnych z 5 krajów Europy ( Włochy – 2, Hiszpania, Grecja, Francja, Polska). Będą prowadzone warsztaty, seminaria i konferencje przez ekspertów teatralnych w celu porównania doświadczeń, podniesienia świadomości w temacie wśród uczniów (debata) oraz nauczycieli (sesje szkoleniowe).
 • Uczestnicy wezmą udział w wystawach teatru klasycznego w Altamurze (Włochy), Cartagenie (Hiszpania), Saloniki (Grecja), zaprezentują projekt finalny podczas każdej z mobilności w postaci sztuki scenicznej.
 • Zaproponowano konkurs/certamen pt, „Ad Theatrum” na szkolny scenariusz teatralny.
 • Przegląd starożytnych i klasycznych europejskich tekstów teatralnych
 • Badanie dotyczące popularności teatru wśród młodzieży, nauczycieli i opiekunów kół teatralnych  we wszystkich partnerskich krajach (kwestionariusz) oraz opublikowanie wyników.

Metodologia

rozwoju projektu opiera się na trzech osiach:

 • tworzeniu ponadnarodowej społeczności, która opracowuje i porównuje „system nauczania teatru” do wdrożenia w kontekście  szkół partnerskich oraz poza nimi.
 • współpracy w zakresie ICT w szczególności na platformie e Twinning – wielojęzyczna platforma cyfrowa z archiwum
 • współpracy w mediach społecznościowych jako narzędzie do rozwoju osobistego i zawodowego.

Zarządzanie projektem

będzie realizowane poprzez:

 • Comite` de pilotage i pracowników szkół ds. organizacji LTTA, komunikacji, monitorowania oraz oceny.
 • Harmonogram działań i mobilności, wybór studentów, przygotowanie LTTA, dokumentacja.
 • Rozpowszechnianie działań projektowych, produktów współpracy między partnerami na poziomie lokalnym i globalnym (portale internetowe, gazety, radio).

Partnerstwo

Konsorcjum powstało dzięki wcześniejszej współpracy między partnerami oraz w toku rozmów przedwstępnych – podpisane w memorandum – na temat treści i działań. Wszystkie strony dysponują wiedzą fachową oraz umiejętnościami i zdolnościami w omawianym zakresie wnosząc do projektu wartość dodaną.

Oprócz konkretnych produktów pracy oczekuje się znacznego wzrostu szkoleń teatralnych, środowisk edukacyjnych, ponadnarodowej aktywności nauczycieli nauk humanistycznych i językowych, którzy wymieniają się wypracowanymi praktykami i treściami multimedialnymi, profesjonalizmu nauczania i organizacji szkoły, wzmocnienia europejskiego wymiaru szkoły dzięki mobilnościom krótko i długoterminowym, podniesienia umiejętności językowych i cyfrowych nauczycieli i uczniów.

Wyniki te, oprócz przewidywania i uzyskania natychmiastowych korzyści w zakresie poprawy w omawianym temacie, zasilą też nowoczesną i skuteczną szkołę europejską charakteryzującą się wspólnym systemem wartości.