Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lo1.szczecin.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-02-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

brak części skrótów klawiszowych, – brak napisów i audiodeskrypcji w filmach – brak wdrożonego języka braillea – szablon strony nie jest zgodny z WCAG -brak tekstów alternatywnych przy zdjęciach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Dąbrowska, e-mail: wice-dyrektor-md@lo1.szcecin.pl, telefon:+48914841872.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkolny znajduje się w Szczecinie przy al. Piastów 12. W pobliżu znajduje się duży węzeł komunikacyjny linii tramwajowych i autobusowych. Wejście do szkoły (ogólnodostępne), do którego prowadzą schody, znajdują się od al. Piastów 12. Od tej ulicy znajduje się również brama wjazdowa na teren szkoły. Pozostałe wejścia, umożliwiające dostanie się do budynku znajdują się od ul. Chodkiewicza i od strony boiska szkolnego. Budynek szkolny jest 5 kondygnacyjny- piwnica, parter oraz trzy piętra.W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym