21 Wrzesień 2014 17:06
Nawigacja
PROJEKTY

ZACHODNIOPOMORSKIE TALENTY - REGIONALNY SYSTEM STYPENDIALNY
„Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja"
Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL 2007-2013

Cel projektu
Objęcie wsparciem stypendialnym 246 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia w regionie. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Działania prowadzone w ramach projektu

W ramach projektu przyznawane będą stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Stypendia mają charakter motywacyjny i wypłacane będą w systemie miesięcznym, w wysokości nie wyższej niż 600,00 zł. Okres wsparcia obejmuje cały rok szkolny. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie pełnoletni. W przypadku ucznia niepełnoletniego, wniosek przedkłada rodzic lub opiekun prawny. W projekt zaangażowani zostaną również opiekunowie stypendystów - nauczyciele i wychowawcy.
Stypendium przyznawane będzie w oparciu o następujące kryteria:
średnia ocen, status materialny, indywidualny plan rozwoju ucznia, który monitorowany będzie przez cały rok szkolny, miejsce zameldowania (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z obszarów wiejskich oraz miejskich do 25 tys. mieszkańców).
Działaniem wzmacniającym potencjał uzdolnionej młodzieży w kontekście określania swoich celów edukacyjno - zawodowych będą warsztaty doradcze „Ster na cel", prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych. Celem warsztatów będzie pomoc w ukierunkowaniu i wskazaniu uczniom możliwości wyboru ścieżki edukacyjno - zawodowej. Uczestnikami warsztatów będą uczniowie II i III klas gimnazjalnych oraz I klas szkół średnich, wykazujący się wysokimi wynikami w nauce, pochodzący z terenów wiejskich lub o niskim statusie materialnym. Docelowo wsparciem objętych zostanie 40 stypendystów projektu a udział rodziców/opiekunów prawnych pozwoli na zrozumienie roli doradztwa w rozwoju zawodowym ich dzieci. Warsztaty prowadzone będą weekendowo w formie wyjazdowej, a terminy zajęć dostosowane zostaną do organizacji roku szkolnego. Warsztaty organizowane będą dla grup 10 osobowych + 10 opiekunów, dwa razy w roku szkolnym. Dla uczestników zapewniony zostanie bezpłatny dojazd i nocleg.

Uczestnicy projektu

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w których edukacja zakończona jest egzaminem maturalnym) - z wyłączeniem szkół dla dorosłych - łącznie 246 osób.
Czas trwania projektu
Od 1 czerwca 2013 r. do 30 września 2015 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem zawierającym imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem „Zachodniopomorskie talenty - wniosek o stypendium" w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, do 22 września 2014 r., do godz.15.30.

UWAGA !!!
DECYDUJE DATA WPŁYWU DOKUMENTÓW DO URZĘDU


Komplet dokumentów do ściągnięcia TUTAJ

Administrator dnia 15.09.2014· Drukuj
„Wyprawka szkolna”

W związku z realizacją rządowego programu „Wyprawka szkolna” dotycząca dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas trzecich mogą złożyć podanie do Dyrektora Szkoły w terminie do 3 września wraz z informacją o dochodach w rodzinie (wynosi on na osobę 539,- zł netto)

Podania mogą składać także inni uczniowie klas trzecich, których dochody w rodzinie są poza kryterium dochodowym. W tej grupie mogą być uczniowie znajdujący się w szczególnej sytuacji życiowej, n.p. sieroty, zagrożeni bezdomnością, przemocą w rodzinie, alkoholizmem, narkomanią, ciężką chorobą bliskich, innymi zdarzeniami losowymi oraz posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego. Podanie powinno zawierać uzasadnienie  ubiegania się o pomoc.


j_usowicz dnia 28.08.2014· Drukuj
Wnioski do stypendium szkolnego

Wnioski do stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 są do odebrania w sekretariacie szkoły.

Kompletne wnioski należy złożyć u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie w terminie do 13 września 2014r. Kryterium dochodowe na 1 osobę w rodzinie wynosi  539,- zł netto.

Do wnioskowania o stypendium uprawnieni są uczniowie wszystkich klas spełniający warunek kryterium dochodowego. 


j_usowicz dnia 28.08.2014· Drukuj
ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

ORGANIZACJA  ROZPOCZĘCIA  ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1 września  2014r. (poniedziałek)

 

Godz. 8.00 -  uroczysta msza św. za Oświatę Szczecińską w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba z udziałem władz miejskich i delegacji szkół z pocztami sztandarowymi.

Godz. 9.30 – spotkanie uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły oraz nauczycielami  w auli.

Godz. 10.00 – spotkanie uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich z wychowawcami w salach lekcyjnych (klasy drugie i trzecie w dotychczasowych salach wychowawczych).

Klasy pierwsze spotykają się w następujących salach:

I a – sala 18

I b – sala 24

I c – sala 3

I d – sala 20

I e – sala 1

I f –  sala 4

I g – sala 34


j_usowicz dnia 18.08.2014· Drukuj
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 (załącznik)


j_usowicz dnia 03.07.2014· Drukuj
Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2014 r.

 

MATEMATYKA - 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 9.00   sala 10

JĘZYK  NIEMIECKI - 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 11.00  sala 12

HISTORIA - 25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) godz.9.00  sala 13

JĘZYK  WŁOSKI - 27 sierpnia 2014 r. (środa) godz. 9.00  sala 10

FIZYKA - 27 sierpnia 2014 r. (środa) godz.9.00  sala 12

BIOLOGIA - 27 sierpnia 2014 r. (środa) godz.11.00  sala 10

JĘZYK  ANGIELSKI - 27 sierpnia 2014 r. (środa) godz.11.00  sala 12

 

Poprawkowy pisemny egzamin maturalny z matematyki – 26.08.2014 r. (wtorek) godz. 9.00  sala 10a 


j_usowicz dnia 02.07.2014· Drukuj
Wyjazd integracyjny klas I

UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH !

ROK  SZKOLNY 2014/2015


Wyjazd edukacyjno – integracyjny odbędzie się w dniach  09 – 12 września 2014r. według  podanego we wrześniu harmonogramu.

Całkowity koszt dwudniowego pobytu w Pogorzelicy wynosi 150,- (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją szkoły odbędzie się 03 września 2014r. o godz. 17.00 w auli szkolnej a o godz. 17.30 z wychowawcami klas w wyznaczonych salach. 


Administrator dnia 02.07.2014· Drukuj
Teleturniej o Unii Europejskiej w TVP Szczecin

Teleturniej o Unii Europejskiej w TVP Szczecin (fot. archiwum)Klasówka z wiedzy o Unii Europejskiej - Teleturniej Europarlament dziś 5 maja 2014 r. o 18:45 na antenie TVP Szczecin. Na pytania będą odpowiadać uczniowie z I LO i XIII LO.

Teleturniej o Unii Europejskiej w TVP Szczecin (fot. archiwum TVP)
Drużyny zmierzą się w trzech rundach. 
Zadania dla zawodników przygotował prof. Janusz Ruszkowski z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
Będą pytania testowe, zadania otwarte oraz zagadki filmowe. Każda konkurencja będzie punktowana, a nad właściwym przebiegiem naszej klasówki czuwać będzie jury. 
Nagrody ufundował wojewoda zachodniopomorski.
Kto nie widział - niech zobaczy nagranie:

j_usowicz dnia 05.05.2014· Drukuj
Dni otwarte Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

W dniu 7 maja 2014 roku odbędą się Dni Otwarte Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, na które zaproszone zostało grono pedagogiczne wraz z uczniami. Podczas Dni Otwartych organizowanych z okazji 10 - lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej PUM pragnie zaprezentować najważniejsze projekty finansowane z funduszy europejskich. Opis i program wydarzenia dostępne są w załączniku.

 

Ponadto pragniemy poinformować o spotkaniu z Markiem Kolbowiczem, polskim wioślarzem, czterokrotnym mistrzem świata oraz mistrzem olimpijskim, które odbędzie się 13 maja w Auli Rektoratu PUM przy ul. Rybackiej 1. Tematem spotkania będzie „Droga do sukcesu”.


Administrator dnia 28.04.2014· Drukuj
ORGANIZACJA REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

31 marca 2014r. poniedziałek:

Spotkanie w parafii p.w. św. Andrzeja Boboli o godz. 9.00, udział biorą wszystkie klasy trzecie oraz klasy II a, II g, II h, II d, II e – pod opieka  p. A. Kochan, p. J. Staśkiewicz, p. J.Kwaśny, J.Rodzik.

PROGRAM SPOTKANIA

godz. 9.00 – spotkanie z grupą „Arkadia” ,

godz. 11.00 – Nabożeństwo pokutne,  spowiedź,

godz. 12.00 – Msza św.

Wychowawcy odprowadzają swoje klasy do kościoła i po sprawdzeniu obecności wracają do szkoły.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach odbywają lekcje
w szkole według planu.

 

1 kwietnia 2014r. wtorek:

Przedstawienie pt. „Faust” w Teatrze Polskim

- o godz. 10.30. udział biorą wszystkie klasy trzecie oraz klasy II a,

   II b, II c, II d, II e.

Klasy te odbywają dwie lekcje do 9. 35.

- godz. 13.00 do teatru wychodzą wszystkie klasy pierwsze oraz II f,

  II g, II h, II i.

Klasy te odbywają cztery lekcje i skróconą piątą i po przedstawieniu nie wracają do szkoły.

 

2 kwietnia 2014r. środa

 Spotkanie w parafii p.w. św. Andrzeja Boboli o godz. 9.00, udział biorą wszystkie klasy  pierwsze oraz II f, II b, II c, II i.

Program spotkania jak w poniedziałek.

 

Klasy w kościele uczestniczą pod opieką  p. A.Kochan,

p. B.Bynowskiego, p. A. Brzezicka

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach odbywają zajęcia w szkole według planu.


Administrator dnia 26.03.2014· Drukuj
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Drodzy Gimnazjaliści!

Jeżeli jesteście zainteresowani podjęciem nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji dostępnymi w dziale Dla Kandydatów - Rekrutacja 2014/2015 oraz proponowanymi profilami klas w dziale Dla Kandydatów - Kierunki.

Dodatkowo przy użyciu TEJ STRONY możecie poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych, wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły, jak również sprawdzić wyniki rekrutacji.


Administrator dnia 25.02.2014· Drukuj
Sąd nad Grudniem 1970 r.


j_usowicz dnia 26.01.2014· Drukuj
KONKURS - Szczecin i region w słowie i obrazie

Rusza VIII edycja konkursu "Szczecin i region w słowie i obrazie". Informacje oraz regulamin konkursu dostępne są TUTAJ.


Administrator dnia 16.01.2014· Drukuj
DNI OTWARTE

I Liceum Ogólnokształcące zaprasza na DNI OTWARTE, które odbędą się 19.03.2014 w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz 20.03.2013 w godzinach od 14:00 do 17:00. Dodatkowe informacje o rekrutacji znajdują się w dziale REKRUTACJA.


Administrator dnia 16.01.2014· Drukuj
Próbne matury z OKE

W dniach 13 i 14 stycznia 2014 roku odbędą się próbne matury z OKE. Zobacz jakie zmiany zostały wprowadzone w rozkładzie zajęć.


Administrator dnia 07.01.2014· Czytaj więcej · 472 czytań ·Drukuj
Skrócone lekcje - 8.01.2014

Ze względu na Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej w dniu 8 stycznia 2014 roku lekcje zostają skrócone od 4 godziny lekcyjnej.


Administrator dnia 07.01.2014· Czytaj więcej · 81 czytań ·Drukuj
Wyniki Mistrzostw I LO na ergometrze wioślarskim

Wyniki Mistrzostw I Liceum Ogólnokształcącego na ergometrze wioślarskim.


Administrator dnia 29.12.2013· Czytaj więcej · 135 czytań ·Drukuj
Mistrzostwa I LO na ergometrze wioślarskim

Harmonogram Mistrzostw I Liceum Ogólnokształcącego na ergometrze wioślarskim.


Administrator dnia 29.12.2013· Czytaj więcej · 61 czytań ·Drukuj
Wampiriada - Edycja zimowa


Administrator dnia 29.12.2013· Czytaj więcej · 65 czytań ·Drukuj
Zdjęca klasowe 2013

Przegląd zdjęć klasowych dostępny w rozwinięciu.


Administrator dnia 29.12.2013· Czytaj więcej · 362 czytań ·Drukuj
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
POZOSTAŁO

-85 Dni i -17 Godzin

DO WAKACJI :-)
UMOWY PATRONACKIE
PORTAL EDUKACYJNY

Copyright © 2014 by I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
Access denied for user 'aigel'@'10.254.34.69' (using password: NO)Access denied for user 'aigel'@'10.254.34.69' (using password: NO)