Kursy 8-klasisty

Przedstawiamy ofertę intensywnych kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.
Dobry wynik egzaminu 8-klasisty otwiera szansę na dostanie się do wybranej szkoły średniej i jest ważnym kryterium w rekrutacji!
Nasza propozycja obejmuje trzy przedmioty do wyboru:
j. polski
• matematyka
• j. angielski
Szczegóły w zakładce/Kursy dla ósmoklasistów/


Komunikat epidemiczny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 w klasie II A, uczniowie tej klasy podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239) w terminie od 14.10.2020 r. Do 23.10.2020 r.
Zgodnie z 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758 ze zm.), uczeń poddany obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, odbywa ją w terminie wskazanym z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny ucznia zobowiązany jest poinformować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z uczniem. Informacje te należy przekazać na adres email: kwarantanna@psse.szczecin.pl.( formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W temacie e-maila proszę wpisać: I LO, klasa, imię i nazwisko ucznia.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej postanowi inaczej.

Nauczanie hybrydowe- zarządzenie dyrektora

ZARZĄDZENIE Nr  9/2020 z dnia 16 października  2020r.
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2020r. o przejściu szkół ponadpodstawowych, w tzw. „strefie żółtej” w tryb nauczania hybrydowego  zarządzam, co następuje:

                                                                         §  1

  1. Edukacją stacjonarną objęte zostają wszystkie klasy trzecie, wg aktualnie obowiązującego  planu zajęć.
  2. Klasy pierwsze oraz drugie objęte zostają nauczaniem mieszanym wg podziału na grupy w ramach oddziałów klasowych:

a/  wychowawcy klas sporządzają wykaz uczniów w podziale na dwie grupy i przedstawiają go zespołowi nauczającemu w danym oddziale (zalecany sposób podziału według kolejnych numerów w dzienniku lekcyjnym),

b/ w pierwszym tygodniu (19 – 23 października 2020r.) grupa pierwsza danej klasy realizuje edukację stacjonarną, według aktualnego planu zajęć, a grupa druga edukację zdalną, wg wytycznych nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

c/ w kolejnym tygodniu edukacją stacjonarną objęta zostaje grupa druga danej klasy, a grupa pierwsza realizuje edukację zdalną, wg wytycznych nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

d/ w następnych tygodniach odbywa się naprzemiennie, dla poszczególnych grup edukacja stacjonarna w szkole i zdalna w domu ucznia.

3. Koordynatorami współpracy pomiędzy szkołą a uczniami i ich rodzicami podczas edukacji w systemie hybrydowym są wychowawcy klas, którzy zobligowani są reagować na indywidualne zdarzenia w ich zespołach klasowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października  2020r. z mocą obowiązującą do odwołania.

Dyrektor szkoły Ewa Budziach

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Nauczyciele, Emeryci, Pracownicy Administracji i Obsługi,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – święta całej społeczności I LO, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Szczególnie w obecnej trudnej sytuacji Wasze zaangażowanie, trud i poświęcenie jest niezmiernie cenne.
Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej i szczęścia w życiu osobistym.

– Dyrekcja szkoły-