Dokumenty projektu

Progetto –  „ Sui palchi di scuola” KA 229 2019-1-IT02-KA229-062311_5

              Regulamin udziału w projekcie ERASMUS +

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu zatytułowanego „Sui palchi di scuola”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach akcji KA 229, partnerstwa na rzecz współpracy w edukacji szkolnej programu Erasmus+.
 2. Informacje o projekcie
  Projekt jest realizowany w okresie od 2019-09-01 do 2022-08-31.
  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach akcji KA 229, partnerstwa na rzecz współpracy w edukacji szkolnej programu Erasmus +.
  Projekt jest skierowany do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. W realizacji zadań projektu może wziąć udział  dowolna liczba uczniów (w zależności od mobilności).
  Udział w projekcie jest dobrowolny.Projekt jest realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów. Głównym celem projektu jest realizacja warsztatów teatralnych związanych ze sztuką antyczną oraz współczesną, podniesienie świadomości młodego europejczyka w tym zakresie oraz zauważenie roli teatru w rozwoju samoakceptacji, tolerancji oraz otwartości względem drugiego człowieka.
  W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe wyjazdy do 5 europejskich szkół partnerskich: Włoch (2), Francji, Grecji, Hiszpanii. Terminy wyjazdów będą konsultowane z każdorazowo z partnerami projektu. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa: koszty zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia, zakwaterowania, kieszonkowego – do wysokości ryczałtu określonego w budżecie programu Erasmus+. W miarę możliwości uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół partnerskich. W wizytach zagranicznych przewidzianych jest 5 mobilności, dlatego udział w wyjazdach będzie traktowany jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu, chęcią podniesienia umiejętności językowych oraz mających trudniejszy start życiowy.
 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu (Grupy projektowej).
  Rekrutacja będzie prowadzona od 1.09.2019 do 20.08.2022 przez szkolny zespół projektowy. W skład Szkolnego Zespołu Projektowego Erasmus + wchodzą:
  -Jolanta Świerczyńska – koordynator projektu
  – Beata Kochanowska – opiekun projektu
  Uczestnikami projektu mogą być wszyscy uczniowie klas I – III liceum: dopuszcza się możliwość dodatkowej rekrutacji i przyjęcia nowych członków do Grupy Projektowej.
  Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
  – motywacja ucznia do udziału w projekcie.
  – zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie do końca nauki w szkole, przez cały okres jego realizacji,
  – zaangażowanie w działania projektowe i udział w konkursach dotyczących realizacji zadań projektowych
  – terminowość wykonania prac
  systematyczny udział w spotkaniach projektowych
  – komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz postępy w nauce tego przedmiotu,
  – ocena z zachowani,
  – inicjatywa, kreatywność, gotowość do występów publicznych, pracy w grupie w języku angielskim i włoskim (na poziomie podstawowym).
  Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia w/w kryteria, wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu – Załącznik nr 2 do regulaminu.
  Uczeń składa deklarację udziału w projekcie u koordynatora projektu.
  Uczeń składa deklarację udziału w projekcie u koordynatora projektu.
  Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.
 4. Zadania uczestników projektu
  Do zadań uczestników biorących udział w projekcie należy:
  – Wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu.
  – Podział zadań w zespole.
  – Zgodne, zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.
  – Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
  – Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.
  – Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań projektowych w godzinach jej ;pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli koordynatorów.
 5. Rezygnacja uczestnika z udziału w mobilności
  W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji noclegu).
 6. Skreślenie z listy uczestników projektu
  W razie niewywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, koordynator zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z grona uczestników projektu. Koordynator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
 7. Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności (międzynarodowych. Krótkoterminowych wyjazdów do szkół partnerskich).
  Zaangażowanie w działania projektowe.
  Obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu.
  Pozytywna ocena pracy zleconej przez koordynatora, otrzymanie największej  liczby punktów przyznawanych za wykonanie różnych zadań (od 1 do 5).
  Wyboru uczniów na poszczególne mobilności dokonuje Zespół Projektowy Erasmus + zgodnie z zasadami konkursów organizowanych dla uczestników projektu każdorazowo przed mobilnością oraz na podstawie analizy wniosków wypełnianych przez kandydatów.
  Przynależność do Grupy Projektowej nie jest jednoznaczna z zapewnieniem możliwości wyjazdu za granicę.
 8. Zasady uczestnictwa w mobilnościach.
  Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd (w tym również zgoda na udzielenie pomocy medycznej – Załącznik nr 1 do regulaminu.
  Uczeń w terminie każdorazowo określonym przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany. Ponadto wymagane jest posiadanie karty EKUZ ( Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz wszelkich dokumentów wymaganych w związku z trwającą pandemią Covid 19 (Certyfikat) i obostrzeniami.
  Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.Informacje takie zostaną również przesłane rodzicom drogą elektroniczną.
  Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport (Anglia-transfer) oraz dowód osobisty.
  Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
  Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
  Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/opiekunowie prawni, mają obowiązek zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska, a w szczególności tymi dotyczącymi obostrzeń pandemicznych.
  Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym miejscu zbiorki.
  Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez organizatora miejsce zbiorki w dniu wyjazdu i bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.
  Każdy uczestnik jest zobowiązany dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
  Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.
  Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz za zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd (telefon, słuchawki, biżuteria,…).
  Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców/opiekunów prawnych uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej.
  Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/opiekunowie prawni o czym zostaną bezzwłocznie powiadomieni przez koordynatora.
  Uczestnik, który na stałe przyjmuje leki, może je sam sobie dawkować, na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
  Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu na stronę szkoły oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania. Uczniowie wykonują zadanie po polsku oraz pop angielsku (wspólnie lub indywidualnie).
  Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły oraz koordynatora projektu.

                                  Załącznik nr 1

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

na wyjazd dziecka w ramach projektu Erasmus+ 'Sui palchi di scuola”

Akcji KA 229, partnerstwa na rzecz współpracy, partnerstw na mała skale w edukacji szkolnej programu Erasmus+.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

………………………………………………..ur……………………………………

w ……………………………………, nr PESEL…………………………………

w wyjeździe do …………………….., w terminie………………………….

Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało u rodziny ucznia szkoły goszczącej oraz realizowało program wizyty. Jestem świadomy, że moje dziecko będzie pod opieką nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie i prawnych opiekunów ucznia goszczącego lub pracowników szkoły goszczącej.

Uwagi dotyczące zdrowia dziecka:

choroby przewlekłe i przyjmowane leki…………………………………………
inne sporadyczne dolegliwości (omdlenia, bóle głowy, duszności, szybkie męczenie, choroba lokomocyjna itd ……………………………………………………………………………………
alergie (leki, żywność, inne) ……………………………………………………………………………………

Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na publikację zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły, platformie e-Twinning i portali społecznościowych Facebook, na potrzeby szkół partnerskich i w lokalnych mediach tylko i wyłącznie na potrzeby programu ERASMUS +. Rozumiem również, że zdjęcia, filmy oraz nagrania wideo dotyczące uczniów biorących udział w projekcie mogą być wykorzystane przez szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje w materiałach promocyjnych.

W razie zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje

 • Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki i bezpieczeństwa podczas wyjazdu.
 •  Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z założeniami ;programu Erasmus + (www.erasmusplus.org.pl) z regulaminem udziału w projekcie Erasmus+ oraz zasadami uczestnictwa w mobilnościach

Rodzice /imiona i nazwiska/

……………………………………………..          ……………………………………………

Numer telefonu…………………………….          ……………………………………………

Miejscowość, data…………………………           Podpisy…………………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE ERASMUS+ „Sui palchi di scuola”

Wyrażam zgodę na udział mojego:

syna/córki………………………………………………………klasa…………..

w projekcie Erasmus+ „Sui palchi di scuola”

akcja KA 229, partnerstwa na rzecz współpracy – ;partnerstwa na mała skalę w edukacji szkolnej programu Erasmus+ , realizowanym przez  I Liceum Ogólnokształcące im. M, Skłodowskiej-Curie w Szczecinie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu.

Data………………………….         …………………………………………….

                                                                  Podpisy rodziców/opiekunów


Kwestionariusze – badanie na temat teatru

Kwestionariusz dla kół teatralnych (google.com)
Kwestionariusz dla uczniów (google.com)
Kwestionariusz dla nauczycieli (google.com)

I.  ANALIZA   DANYCH   DOTYCZĄCYCH   KWESTIONARIUSZA 

                                                DLA   UCZNIÓW

         W badaniu wzięło udział 127 uczniów z warszawskich i szczecińskich liceów. 71% z nich odpowiedziało że teatr jest dla nich sposobem na spędzanie wolnego czasu, a dla 66% służy  poszerzaniu wiedzy z tego tematu. 55% uznało teatr za swoją pasję, a 33% – inne opcje. Na pytanie czy lubisz chodzić do teatru 68,3% odpowiedziało, że tak, 30,7%, że od czasu do czasu. Tylko niecałe 6% nie lubi odwiedzać sal teatralnych. 74% odwiedza je kilka razy w roku, a 16.5% raz w roku. 44,9% badanych uczniów rozmawia o teatrze z rodziną, pozostała większość niestety nie (55,1%). W szkole natomiast z kolegami wymienia opinie na temat teatru aż 72,4% uczniów, a 27,4% nie. Z nauczycielami dyskutuje o teatrze aż 78,7%. Na pytanie jakie reakcje wywołuje w nas obcowanie z teatrem aż 46,5% uważa, że budzi refleksję, 37,8% emocjonuje, a pozostałe, że bawi i prowokuje. 50% badanych podało, że w ich mieście jest ponad 5 teatrów, a reszta,że jest ich mniej niż 5.  81% uczniów stwierdziło, że teatr może kształtować człowieka i wywoływać w nim emocje, a pozostała część nie ma zdania. Jeśli chodzi o rodzaje teatrów uznane za najczęściej odwiedzane (kilka opcji do wyboru)to: nowoczesny – 73,2%, niekonwencjonalny- 51,2%, antyczny na świeżym powietrzu – 31,5%.

II.  ANALIZA DANYCH DOTYCZĄCYCH KWESTIONARIUSZA DLA

                                            NAUCZYCIELI

            W badaniu wzięło udział 10 nauczycieli z warszawskich i szczecińskich liceów.  Uczą oni języków obcych (angielski, niemiecki), fizyki, chemii, teatru, informatyki, wf. Koło teatralne prowadzą nauczyciele: j. polskiego, j. włoskiego i religii. Na pytanie od jak dawna w szkole prowadzone są zajęcia teatralne padły odpowiedzi, że od 12 lat oraz od 6 lat. 66,7% z nich nie zwraca się z prośbą o pomoc do ekspertów z zewnątrz, natomiast 33,3% współpracuje z nimi, np. 33% (scenograf), aż 66,7% radzi sobie samodzielnie. Przyznano, że teatr w szkole działa poza programem nauczania – 66,7%, a 33,3% w ramach programu nauczania. Zajęcia teatralne są dla chętnych – 66,7%, a dla 33,3% są obowiązkowe. Lekcje teatralne prowadzone są przez nauczyciela uczącego w danej szkole – 100%. Młodzież uczęszczająca na zajęcia teatralne bierze udział w konkursach w tym zakresie – 100%. Wg doświadczeń w pracy w kole teatralnym (możliwe 3 odpowiedzi), nauczyciel zauważa rozwój młodego aktora na przestrzeni czasu  – 100%, promowanie jego kreatywności – 100% oraz ciągłość zachowania dziedzictwa teatru dramatycznego – 66,7%, 33% – otrzymanie produktu finalnego. Nauka sztuki teatralnej w planie edukacyjnym szkoły skierowana jest w opinii 33,3% badanych na rozwój umiejętności młodego człowieka, w 100% pozwala na doskonalenie jego indywidualności oraz skierowana jest na waloryzację osobowości, podmiotowości, wyobraźnię – 100%. Pozwala też na tworzenie unikatowych form wyrazu – tak odpowiedziało 66,7%. . Na pytanie którzy uczestnicy wchodzą w skład laboratoriów teatralnych  równomiernie po 33,3% rozłożyły się głosy respondentów na : całe klasy, grupy interklasowe oraz uczniowie indywidualni.  100% nauczycieli odpowiedziało, że w zajęciach teatralnych bierze udział od 10 do 30 zainteresowanych.   33, 3%  tekstów do pracy przygotowują nauczyciele, tyleż samo jest wypracowanych wspólnie, podczas zajęć oraz 33,3% pochodzi z repertuaru teatralnego lub dzieł literackich. Tekst pochodzący z dzieł literackich dotyczy przeważnie okresu klasyki humanizmu – 33,3% odpowiedzi, nowożytności – 33,3% oraz współczesności również 33,3%. Wśród  wymienionych tytułów pojawiły się: 'Faust” Goethego, „Opera za 3 grosze” Brechta, „Mistrz i Małgorzata” Bułhakowa, „Makbet” Szekspira, „Dziady” Mickiewicza.

III. ANALIZA  DANYCH  DOTYCZĄCA  KWESTIONARIUSZA  DLA

                                      KÓŁ   TEATRALNYCH

              W badaniu wzięło udział  10 nauczycieli teatru: z  Liceów Ogólnokształcących w Szczecinie oraz w Warszawie (Polska). W  każdej z tych szkół organizowane są zajęcia teatralne – 100%. Az w 80% są to stałe laboratoria teatralne, a tylko w 20% – okazjonalne lekcje teatru. Przyznano, że najczęściej wybieranymi gatunkami teatralnymi: komedie – 50%, dramat – 50%, występ na żywo – 40%, wydarzenia teatralne – 30% i po 20%: musicale, taniec, klub dyskusyjny, teatr warsztatowy, kabaret. Na pytanie czy należałoby

włączyć teatr do przedmiotów obowiązkowych aż 70% odpowiedziało, że nie, 20%, że zależy to od siatki godzin, a tylko 10%, że tak. 100% badanych odpowiedziało, że teatr ułatwia integrację.  Aby osiągnąć ten cel należałoby: zwiedzać kulisy teatru – 70%,  i 3 odpowiedzi po 10% dla: nauki tekstów, recenzji ekspertów teatralnych oraz nauki dotyczącej cech dramatu. Nauczyciele wskazali następujące sztuki teatralne mogące być podstawą do formowania kulturowego i osobowościowego obywatela Europy: Świętoszek – Molier,  Zemsta – Fredro, Pan Tadeusz – Mickiewicz, Quo vadis – Sienkiewicz,  Wesele – Wyspiański. Natomiast sztuki ; pochodzenia obcego istotne dla formowania osobowości i kultury młodego mieszkańca Europy: Szekspira, Czechowa, Moliera, Camusa.