Regulamin

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

I. Postanowienia ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
3. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
4. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

II. Regulamin wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje konto. 
2. Jednorazowo można wypożyczać nieograniczoną liczbę książek na okres jednego miesiąca.
3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w terminie jednego miesiąca, a nie ma na nią nowych zamówień, można ją przynieść i prosić o przedłużenie terminu zwrotu. 
4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu książkę. 
5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 
6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległości. 
7. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego w terminie ustalonym przez bibliotekę.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

III. Regulamin czytelni 

1. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w szatni okrycia wierzchnie. 
2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni. 
3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię. 
4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza. 

5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi. 
6. W czytelni obowiązuje cisza. 
7. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków. 
8. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć lub egzaminów. 

IV. Korzystanie ze stanowisk komputerowych

1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych. 
2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz internetu.
3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
4. Z drukarki/kserokopiarki można korzystać za zgodą bibliotekarza po wpisaniu liczby stron do zeszytu ewidencji wydruków (nauczyciele na swoim papierze). 

Opracowały:
Jolanta Obuchowicz i Monika Trybocka, nauczycielki bibliotekarki I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie