Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

  • stypendium szkolnego,
  • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nieprzekraczający kwoty 514,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

UWAGA: Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 14 września 2018 roku w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji na: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp