Nauczanie hybrydowe- zarządzenie dyrektora

ZARZĄDZENIE Nr  9/2020 z dnia 16 października  2020r.
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym oraz decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2020r. o przejściu szkół ponadpodstawowych, w tzw. „strefie żółtej” w tryb nauczania hybrydowego  zarządzam, co następuje:

                                                                         §  1

  1. Edukacją stacjonarną objęte zostają wszystkie klasy trzecie, wg aktualnie obowiązującego  planu zajęć.
  2. Klasy pierwsze oraz drugie objęte zostają nauczaniem mieszanym wg podziału na grupy w ramach oddziałów klasowych:

a/  wychowawcy klas sporządzają wykaz uczniów w podziale na dwie grupy i przedstawiają go zespołowi nauczającemu w danym oddziale (zalecany sposób podziału według kolejnych numerów w dzienniku lekcyjnym),

b/ w pierwszym tygodniu (19 – 23 października 2020r.) grupa pierwsza danej klasy realizuje edukację stacjonarną, według aktualnego planu zajęć, a grupa druga edukację zdalną, wg wytycznych nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

c/ w kolejnym tygodniu edukacją stacjonarną objęta zostaje grupa druga danej klasy, a grupa pierwsza realizuje edukację zdalną, wg wytycznych nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

d/ w następnych tygodniach odbywa się naprzemiennie, dla poszczególnych grup edukacja stacjonarna w szkole i zdalna w domu ucznia.

3. Koordynatorami współpracy pomiędzy szkołą a uczniami i ich rodzicami podczas edukacji w systemie hybrydowym są wychowawcy klas, którzy zobligowani są reagować na indywidualne zdarzenia w ich zespołach klasowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października  2020r. z mocą obowiązującą do odwołania.

Dyrektor szkoły Ewa Budziach