Informacja – konkursy kuratoryjne

Termin odbioru kart odpowiedzi do etapu rejonowego

Szanowni   Państwo Dyrektorzy szkół  podstawowych, Przewodniczący Komisji Konkursowych

Zgodnie z rozdział V, punkt 3. Etap II – rejonowy, podpunkt 7. Ramowego regulaminu konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor szkoły macierzystej uczestników (lub upoważniona przez niego osoba) odbiera ze szkoły powiatowej karty odpowiedzi na wszystkie konkursy, kody uczestników i hasła dostępu do plików testowych.

Do naszego Liceum zapraszamy po odbiór powyższych materiałów, w związku z konkursami przedmiotowymi z fizyki oraz wiedzy o społeczeństwie, od 19 do 26 listopada w godzinach od 8.00 d0o 15.00 do sekretariatu.

Testy konkursowe do eliminacji rejonowych zostaną udostępnione on-line analogicznie jak na etapie szkolnym (login i hasło dostępu do witryny z materiałami, nadane dyrektorowi szkoły podstawowej przed etapem szkolnym pozostaje aktywne) .